اشراف زادگان فقیر | کتاب جدید

معصومه امیری
10.5K
میانگین پخش
566.5K
تعداد پخش
136
دنبال کننده
فـــراموش نکنیــد ! .لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghirجهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumeh...

فـــراموش نکنیــد ! .


ل...

25:01
 • 14.4K

 • 3 روز پیش
25:01
فـــراموش نکنیــد ! .لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghirجهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumeh...

فـــراموش نکنیــد ! .

20:10
 • 18.2K

 • 5 روز پیش
20:10
ســــرمایه گذاری.لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghirجهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamir...

ســــرمایه گذاری.

25:03
 • 24.4K

 • 1 هفته پیش
25:03
سرمایه گذاری .حامی مالی این اپیزود عسل طبیعی برند شیــــراز | طراحی متفاوت را بــا مــا احساس کنید.برند شیــــراز برخواسته از مفاهیم در هم تنیده در جای جای این کهن شهر است. مفاهیمی از دل حرف...

سرمایه گذار...

24:14
 • 25.1K

 • 1 هفته پیش
24:14
ماشین اقتصاد فـــردی | بــودجــه بندی |لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghirجهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://ham...

ماشین اقتصاد فـــردی | بــودجــه بند...

36:51
 • 26.9K

 • 2 هفته پیش
36:51
ماشین اقتصاد فـــردی | درآمد / پس انداز / سرمایه گذاری / ساده زیستی.حامی مالی این اپیزود عسل طبیعی برند شیــــراز | طراحی متفاوت را بــا مــا احساس کنید.برند شیــــراز برخواسته از مفاهیم در هم تن...

ماشین ا...

24:02
 • 24.2K

 • 2 هفته پیش
24:02
اثــــر تراکمی.معصومه امیری هستم | پادکستر کتاب اشراف زادگان فقیر ! تا به اینجا 80 روز با هم بوده ایم و سعی بر این بوده است که با خوانش با کیفیتی در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.حال سعی دارم در این مسیر...

اثــــر تراکمی.

معصومه امیری هستم ...

14:04
 • 25.7K

 • 3 هفته پیش
14:04
مدیریت زمان.معصومه امیری هستم | پادکستر کتاب اشراف زادگان فقیر ! تا به اینجا 80 روز با هم بوده ایم و سعی بر این بوده است که با خوانش با کیفیتی در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.حال سعی دارم در این مسیری ک...

مدیریت زمان.

معصومه امیری هستم | پ...

18:21
 • 21.5K

 • 4 هفته پیش
18:21
ســــود.معصومه امیری هستم | پادکستر کتاب اشراف زادگان فقیر ! تا به اینجا 80 روز با هم بوده ایم و سعی بر این بوده است که با خوانش با کیفیتی در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.حال سعی دارم در این مسیری که هم...

ســــود.

معصومه امیری هستم | پادکس...

28:10
 • 20.1K

 • 1 ماه پیش
28:10
بازاریابی و فـــروش.معصومه امیری هستم | پادکستر کتاب اشراف زادگان فقیر ! تا به اینجا 80 روز با هم بوده ایم و سعی بر این بوده است که با خوانش با کیفیتی در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.حال سعی دارم در این...

بازاریابی و فـــروش.

 • معصومه ا...
20:18
 • 15.5K

 • 1 ماه پیش
20:18
بازاریابی و فـــروش.معصومه امیری هستم | پادکستر کتاب اشراف زادگان فقیر ! تا به اینجا 80 روز با هم بوده ایم و سعی بر این بوده است که با خوانش با کیفیتی در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.حال سعی دارم در این...

بازاریابی و فـــروش.

 • معصومه ا...
20:48
 • 13.8K

 • 1 ماه پیش
20:48
بازاریابی و فـــروش.معصومه امیری هستم | پادکستر کتاب اشراف زادگان فقیر ! تا به اینجا 80 روز با هم بوده ایم و سعی بر این بوده است که با خوانش با کیفیتی در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.حال سعی دارم در این...

بازاریابی و فـــروش.

21:15
 • 11.5K

 • 1 ماه پیش
21:15
سیستم سازیمعصومه امیری هستم | پادکستر کتاب اشراف زادگان فقیر ! تا به اینجا 80 روز با هم بوده ایم و سعی بر این بوده است که با خوانش با کیفیتی در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.حال سعی دارم در این مسیری که ...

سیستم سازی

معصومه امیری هستم | پادکستر کت...

13:10
 • 12.8K

 • 1 ماه پیش
13:10
جهان سرعت را دوست دارد| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

جهان سرعت را دوست دارد

| لینک کانال تلگرا...

18:56
 • 13.0K

 • 1 ماه پیش
18:56
کار آفــــــرینان| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri| جهت...

کار آفــــــرینان

| لینک کانال تلگرامی من...

21:27
 • 12.5K

 • 1 ماه پیش
21:27
خــــــاموش !| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri| جهت سفا...

خــــــاموش !

| لینک کانال تلگرامی من | <...

28:06
 • 11.3K

 • 1 ماه پیش
28:06
مدار ثروت| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri| جهت سفارش ت...

مدار ثروت

| لینک کانال تلگرامی من |

علم تصویر سازی و فرآیند بعد چهارم| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Ma...

علم تصویر سازی و فرآیند بعد چهارم

| لینک ...

32:43
 • 8.4K

 • 1 ماه پیش
32:43
آنچه که باید از آن آگاه باشید-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر ...

آنچه که باید از آن آگاه باشید

-----------...

16:00
 • 8.0K

 • 1 ماه پیش
16:00
آنچه که باید از آن آگاه باشید-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر ...

آنچه که باید از آن آگاه باشید

-----------...

15:59
 • 9.3K

 • 1 ماه پیش
15:59
آنچه که باید از آن آگاه باشید-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر ...

آنچه که باید از آن آگاه باشید

-----------...

24:06
 • 11.0K

 • 1 ماه پیش
24:06
آنچه که باید از آن آگاه باشید-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر ...

آنچه که باید از آن آگاه باشید

-----------...

22:59
 • 9.8K

 • 1 ماه پیش
22:59
ارتعاش، فرکانس، انرژی-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می...

ارتعاش، فرکانس، انرژی

-------------------...

26:49
 • 11.7K

 • 1 ماه پیش
26:49
ارتعاش، فرکانس، انرژی-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می...

ارتعاش، فرکانس، انرژی

-------------------...

23:32
 • 9.6K

 • 1 ماه پیش
23:32
ارتعاش، فرکانس، انرژی-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می...

ارتعاش، فرکانس، انرژی

--...

24:49
 • 10.9K

 • 2 ماه پیش
24:49
ارتعاش، فرکانس، انرژی-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می...

ارتعاش، فرکانس، انرژی

--...

24:27
 • 10.0K

 • 2 ماه پیش
24:27
ارتعاش، فرکانس، انرژی-------------------------------------------| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می...

ارتعاش، فرکانس، انرژی

--...

20:58
 • 8.9K

 • 2 ماه پیش
20:58
بهانه جویی ، پرسش شورانگیز ، دام مسیر. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash....

بهانه جویی ، پرسش شورانگیز ، دام مسیر. | لینک ک...

24:07
 • 8.4K

 • 2 ماه پیش
24:07
ترس، تردید، تصمیم گیری. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehami...

ترس، تردید، تصمیم گیری. | لینک کانال تلگرامی من...

17:07
 • 9.0K

 • 2 ماه پیش
17:07
پشتکار، لازمه رسیدن است. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumeham...

پشتکار، لازمه رسیدن است. | لینک کانال تلگرامی م...

22:37
 • 8.3K

 • 2 ماه پیش
22:37
ایمـــان و پایبنــدی. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

ایمـــان و پایبنــدی. | لینک کانال تلگرامی من |...

18:26
 • 7.0K

 • 2 ماه پیش
18:26
یادگیری مقدس است. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

یادگیری مقدس است. | لینک کانال تلگرامی من |

یادگیری مقدس است. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

یادگیری مقدس است. | لینک کانال تلگرامی من |

مهـــارت. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

مهـــارت. | لینک کانال تلگرامی من |

عزت نفس. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

عزت نفس. | لینک کانال تلگرامی من |

بخشش، راز بزرگ است. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

بخشش، راز بزرگ است. | لینک کانال تلگرامی من | <...

31:54
 • 5.8K

 • 2 ماه پیش
31:54
خدایـــــــا شکـــرت | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

خدایـــــــا شکـــرت | لینک کانال تلگرامی من | ...

22:26
 • 4.4K

 • 2 ماه پیش
22:26
شهـــود را بشنـــو! | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

شهـــود را بشنـــو! | لینک کانال تلگرامی من | <...

25:22
 • 4.6K

 • 2 ماه پیش
25:22
قربانی نمی تواند ثروتمند باشد | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masou...

قربانی نمی تواند ثروتمند باشد | لینک کانال تلگر...

13:42
 • 3.6K

 • 2 ماه پیش
13:42
تکنولوژی و ثروت | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir| جهت حمایت بیشتر و ساخت پادکست با کیفیت بهتر ، لینک حامی باش در زیر موجود می باشد | https://hamibash.com/Masoumehamiri...

تکنولوژی و ثروت | لینک کانال تلگرامی من |

وفــور بی نهایت | لینک کانال تلگرامی | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

وفــور بی نهایت | لینک کانال تلگرامی |

اندیشه بزرگ | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

اندیشه بزرگ | لینک کانال تلگرامی من |

تجسم کردن، محقق کردن است | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

تجسم کردن، محقق کردن است | لینک کانال تلگرامی م...

12:47
 • 3.3K

 • 3 ماه پیش
12:47
این ریشه هاست ، که میوه ها را می سازد | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

این ریشه هاست ، که میوه ها را می سازد | لینک کا...

10:04
 • 3.4K

 • 3 ماه پیش
10:04
آنچه که پول گفت و ما هرگز نشنیدیم | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

آنچه که پول گفت و ما هرگز نشنیدیم | لینک کانال ...

20:00
 • 4.4K

 • 3 ماه پیش
20:00
چه چیزی را باور داری؟ | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

چه چیزی را باور داری؟ | لینک کانال تلگرامی من |...

23:48
 • 4.9K

 • 3 ماه پیش
23:48
کلام، آتش است | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

کلام، آتش است | لینک کانال تلگرامی من |

موفقیت بدون رضایت، یک شکست بزرگ است. | لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

موفقیت بدون رضایت، یک شکست بزرگ است. | لینک کان...

26:39
 • 5.9K

 • 3 ماه پیش
26:39
شما یک خالق هستید، نه یک مبارز! لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

شما یک خالق هستید، نه یک مبارز! لینک کانال تلگر...

13:03
 • 6.0K

 • 3 ماه پیش
13:03
انسان، به جایی تعلق دارد که قلبش او را می کشاند.| لینک کانال تلگرامی من | https://t.me/ashrafzadeganefaghir...

انسان، به جایی تعلق دارد که قلبش او را می کشاند...

26:13
 • 9.3K

 • 3 ماه پیش
26:13
shenoto-ads
shenoto-ads